آدرس
 
آدرس: 

سنندج- بلوار جانبازان- سایت اداری - جهاد دانشگاهي واحد كردستان

تلفن:   17-08733287516

آدرس الکترونیکی:  ejdkurd@gmail.com